COVID-19
Informace pro zaměstnavatele

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o užitečné informace pro zaměstnavatele.

Na základě krizových opatření přijatých vládou České republiky v souvislosti s koronavirovým onemocněním COVID-19 je dočasně zakázán především maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách (vyjma určitých vyjmenovaných výjimek, které se dynamicky mění a upravují), stejně tak jako další provozy a činnosti či přítomnost veřejnosti v určitých provozovnách. Důsledkem těchto opatření jsou uzavřené obchody a omezení či úplné utlumení některých provozů a s tím související pracovněprávní a ekonomické aspekty.

Pracovníci Grant Thornton ve spolupráci s GT Legal pracují na monitoringu nejnovějších informací pro zaměstnavatele na základě dostupných důvěryhodných zdrojů.

 

Obecně platná opatření

Prominutí úroku

Prominutí úroku z prodlení při pozdním zaplacení daně upravuje ustanovení § 259 daňového řádu.

Kurzarbeit

Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti od Úřadu práce při splnění zákonných podmínek – vyžaduje ale souhlas vlády České republiky.

Zaplacení daně

Posečkání se zaplacením daně nebo zaplacení daně ve splátkách při naplnění důvodů ustanovení
§ 156 zákona č. 280/2009 Sb. – prokazuje daňový subjekt.

Náhrada škody

Povinnost státu k náhradě škody způsobené právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a podle krizového zákona.

Co mohu jako zaměstnavatel dělat?

Home office

Výkon práce z domova je možný pouze na základě dohody se zaměstnancem, konkrétní pravidla lze upravit interním předpisem.

Dovolená

Čerpání dovolené je třeba zaměstnanci nařídit písemně alespoň 14 dní předem, není-li dohodnuta kratší doba

Hromadné čerpání dovolené

Čerpání je možné nařídit pouze v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem rady zaměstnanců, působí-li u zaměstnavatele, a délka nesmí přesáhnout 2 týdny

Výkon jiné práce

Zaměstnanci je možné přidělovat jinou práci, pokud spadá do druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě.

Převedení na jinou práci

Zaměstnance je možné převést na jiný druh práce pouze s jeho souhlasem (bez souhlasu lze pouze k odvrácení nebo zmírnění mimořádné události na nezbytně nutnou dobu).

Dohoda o neplaceném volnu

Se zaměstnancem je možné se dohodnout na poskytnutí neplaceného volna – ale pozor na dopady v oblasti dovolené, pojistného na zdravotní pojištění a nemocenské.

Jaká náhrada mzdy bude náležet zaměstnancům?

Výše náhrady mzdy zaměstnanců závisí na konkrétním typu překážky v práci. Konkrétní použití jednotlivých možností bude vždy záležet na specifické situaci podnikatele a jeho podnikání a provozu. V úvahu připadají následující:

Překážky v práci na straně zaměstnance

Karanténa

V případě nařízení karantény náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku po dobu prvních 14 kalendářních dnů, od 15. kalendářního dne mu náleží dávky nemocenského pojištění.

Péče o dítě mladší než 10 let

Zaměstnanci nenáleží náhrada mzdy od zaměstnavatele, ale vzniká mu nárok na ošetřovné ve výši 60 % denního vyměřovacího základu (jako nemocenská).

Překážky v práci na straně zaměstnavatele

Částečná nezaměstnanost

(§ 209 zákoníku práce) – v případě, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnancům práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách, náhradu mzdy stanoví dohoda s odborovou organizací nebo vnitřní předpis – nejméně 60 % průměrného výdělku.

Prostoj

(§ 207 zákoníku práce) – v případě, kdy zaměstnanec nemůže konat práci pro přechodnou závadu způsobenou jinými provozními příčinami, zaměstnancům náleží náhrada mzdy ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku.

Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele

(§ 208 zákoníku práce) – dle stanoviska MPSV se uplatní při uzavření pracoviště nebo omezení jeho provozu, zaměstnancům náleží plná náhrada mzdy, aktuálně probíhá diskuze ohledně možnosti uplatnění ustanovení
§ 347 odst. 4 zákoníku práce – tj. posouzení přijatých opatření jako karantény.

Užitečné odkazy

Pokud vám tyto stránky pomohou, zanechte nám prosím komentář, či se nám ozvěte na jeden z uvedených kontaktů. Uvítáme také jakékoliv připomínky pro případné zlepšení našich služeb.

Tyto webové stránky jsou momentálně ve výstavbě a budeme je průběžně upravovat.

0 Comments

Submit a Comment