COVID – nájemné
Jak získat finanční podporu

Asistence zdarma

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

Na základě vyhlášení nouzového stavu dochází v oblasti podnikání k významnému ohrožení nejen zdravotního stavu obyvatelstva, ale současně i ekonomické udržitelnosti. V současné době mnohé podniky nemohou vykonávat svoji činnost, přestože jsou vázáni pravidelnými platbami. Situace může být natolik kritická, že může dojít až k ukončení jejich činnosti.

Pracovníci Grant Thornton Advisory pracují na monitoringu státní podpory pro tyto podniky a plánují být partnerem pro postižené podnikatele ať při podání žádosti o státní podporu, či při ekonomickém, procesním či obchodní restrukturalizaci jejich podnikání.

 

Jiří Köhler

Head of Financial
& Data Services

Současná státní podpora

Speciální dotační program COVID – Nájemné připravilo MPO v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Určen je podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.

Základní parametry podpory

Rozhodné období je úsek od 1.4.2020 do 30.6.2020

Podpora je poskytována ve formě dotace na nájemné

Žadatel je podnikatelem

Bližší informace

Kdo má na podporu nárok?

 • Žadatel je podnikatelem a vykonává podnikatelskou činnost podle živnostenského zákona
 • Provozuje v provozovně maloobchod nebo poskytování služeb zákazníkům.
 • Užívá provozovnu (která není v jeho vlastnictví) na základě nájemní smlouvy uzavřené před 13.3.2020.
 • Byl mu zakázán maloobchodní prodej nebo poskytování služeb v provozovnách alespoň v části období od 13.3.2020 do 30.6.2020 v důsledku mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID-19.
 • Není spřízněnou osobou s pronajímatelem prostor provozovny – nesmí se jednat např. o osoby blízké, vztah osoby ovládající a ovládané, osoby jednající ve shodě.
 • Není v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím splatných do 12.3.2020 (Finanční Úřad, ČSSZ, zdravotní pojišťovny apod.).
 • Dosud nevyčerpal veřejnou podporu nad částku 800.000 EUR.

Jaké jsou podmínky pro přiznání podpory v nestátním objektu?

 • Pronajímatel musí žadateli poskytnout slevu minimálně 30 % z rozhodného nájemného*.
 • Přípustnou formou slevy je např. uzavření dohody či dodatku k nájemní smlouvy.
 • Žadatel musí mít před podáním žádosti uhrazeno alespoň 50 % rozhodného nájemného. Došlo-li k odložení plateb nájemného, musí žadatel uhradit alespoň 50 % rozhodného nájemného nejpozději den před podáním žádosti o poskytnutí podpory.
 • Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného.

* Rozhodné nájemné = celková souhrnná výše nájemného za rozhodné období (1.4.2020 – 30.6.2020), ve výši před slevou (stanovené nájemní smlouvou uzavřenou     a účinnou před 13.3.2020).

Jaké jsou podmínky pro přiznání podpory ve státním objektu?

 • Jedná se o nájem provozovny, jejíž pronajímatel a nemovitost, v níž je tato provozovna situována, podléhá zákonu č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (tzn. provozovna je situována v nemovitosti v majetku státu a nelze poskytnout slevu 30 % z nájemného).
 • Žadatel musí mít před podáním žádosti uhrazeno alespoň 80 % rozhodného nájemného
 • Došlo-li k odložení plateb nájemného, musí žadatel uhradit alespoň 80 % rozhodného nájemného nejpozději den před podáním žádosti o poskytnutí podpory.
 • Výše podpory činí 80 % rozhodného nájemného.

Jaké jsou další podmínky související s podporou Covid – Nájemné?

 • Žadatel může za stejnou provozovnu podat pouze jednu žádost.
 • Pokud chce podnikatel zažádat o podporu na více provozoven, je zapotřebí vyplnit žádosti zvlášť.
 • Maximální výše podpory činí 10.000.000 Kč.
 • Pokud bude nájemné za rozhodné období vyšší než původní nájemné před 13.3.2020, bude se pro účely Uhrazení rozhodného nájemného počítat pouze násobek původního měsíčního nájemného před 13.3.2020.
 • Příjemce podpory je povinen uchovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od jejího poskytnutí.
 • Na poskytnutí podpory není právní nárok.
 • Odstranění vad žádosti je možné pouze dvakrát v téže věci.
 • Pro odstranění vad je stanovená lhůta 14 kalendářních dní.

Odpovědi na nejčastější dotazy ohledně programu COVID-Nájemné naleznete na zde.

Jak na podávání žádostí?

Příprava žádosti

h

Dokumenty potřebné pro kompletaci žádosti

 • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje podmínky výzvy (bude zveřejněno na stránkách MPO).
 • Čestné prohlášení pronajímatele, že pronajímá provozovnu a poskytl žadateli potřebnou slevu s úředně ověřeným podpisem (bude zveřejněno na stránkách MPO).
 • Doklad potvrzující uhrazení nájemného za měsíce leden a únor 2020. Pokud v den podání žádosti neuplynula doba splatnosti nájmu za leden a únor 2020, lze doložit doklady za uhrazení nájemného za říjen, listopad a prosinec 2019. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. lednu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení poměrné části nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 13.3.2020.
 • Doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory (50 % nebo 80 % dle provozovny v ne/státním objektu.

Poznámka: Informační systém obsahuje všechny potřebné formuláře pro vyplnění žádosti přímo v systému. Procesem podání žádosti tedy informační systém zájemce o dotaci provede.

}

Kdy a kde žádost podat?

 • Žádost je možné podávat od 6.2020 do 30.9.2020.
 • Podávání žádosti probíhá online prostřednictvím portálu MPO.

Podání žádosti

Z

1. Založení a aktivace identity na portálu eidentita

Ještě před zahájením prací v AIS MPO je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet) na portále eIdentita.cz. To je potřebné alespoň pro jednoho uživatele žadatele.

Pro získání identity na portálu eIdentita může fyzická osoba využít jednu z níže uvedených možností ověření identity:

 • eObčankou (občanský průkaz s aktivovaným kontaktním elektronickým čipem vydaným po 1. 7. 2018). Používání eObčanky pro identifikaci uživatele vyžaduje instalaci potřebného software do PC nebo mobilního telefonu a připojení hardwarové čtečky čipu v občanském průkazu. Více informací naleznete zde.
 • NIA ID (dříve Uživatelský účet portálu eidentita.cz): Po registraci účtu musíte ještě daný účet na portálu eidentita.cz aktivovat, a to buď prostřednictvím eObčanky, přihlášením k datové schránce fyzické osoby (daného uživatele), nebo osobně na pobočce Czech POINT. Více informací naleznete zde.
 • čipovou kartou Starcos společnosti První certifikační autorita, a.s. Používání čipové karty vyžaduje mimo vlastnictví karty také čtečku čipových karet a nainstalovaný ovládací software SecureStore. Více informací naleznete zde. 

Všechny výše uvedené prostředky ověření identity se vydávají pouze fyzickým osobám, jakožto oprávněným držitelům, nikoli právnickým osobám. Propojení identifikované fyzické osoby s právnickou osobou nebo podnikatelem provádí následně AIS MPO.

Více informací k možnostem ověření identity najdete zde.

Z

2. Registrace žadatele do AIS MPO a přihlášení

Registrace

 • Registrace žadatele se zahájí odkazem „Registrace žadatele“ na úvodní stránce AIS MPO a mám 5 navazujících kroků, které musíte projít. K registraci žadatele potřebujete znát údaje žadatele a musíte disponovat jedním z prostředků ověření identity (viz 1. KROK).

Přihlášení

 • Po registraci žadatele může uživatel, který má oprávnění, provést přihlášení do AIS MPO a založit žádost na dotaci. Přihlášení provede oprávněný uživatel přes odkaz „PŘIHLÁŠENÍ“ vpravo nahoře. Pro přihlášení použije uživatel jeden z výše uvedených prostředků ověření identity (viz 1. KROK) a dále pokračuje v založení žádosti (odkaz Výzvy – založená žádosti).
Z

3. Založení, vyplnění a podání žádosti

Založení

 • Přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti odkazem „Výzva – založení žádosti“

Vyplnění

 • Uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na několik karet.

Podání

 • Pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“ ve formuláři „Žádost Nájemné MPO“. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit.

Všechny potřebné informace ohledně žádosti dále najdete na samotném portálu MPO.

Pokud vám tyto stránky pomohou, zanechte nám prosím komentář, či se nám ozvěte na jeden z uvedených kontaktů. Uvítáme také jakékoliv připomínky pro případné zlepšení našich služeb.

Tyto webové stránky jsou momentálně ve výstavbě a budeme je průběžně upravovat.

0 Comments

Submit a Comment

This page is presented in collaboration with Kelas s.r.o.