Program Antivirus
Jak získat finanční podporu

Asistence zdarma

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

Na základě vyhlášení nouzového stavu dochází v oblasti podnikání k významnému ohrožení nejen zdravotního stavu obyvatelstva, ale současně i ekonomické udržitelnosti. V současné době mnohé podniky nemohou vykonávat svoji činnost, přestože jsou vázáni pravidelnými platbami. Situace může být natolik kritická, že může dojít až k ukončení jejich činnosti.

Pracovníci Grant Thornton Advisory pracují na monitoringu státní podpory pro tyto podniky a plánují být partnerem pro postižené podnikatele ať při podání žádosti o státní podporu, či při ekonomickém, procesním či obchodní restrukturalizaci jejich podnikání.

 

Jiří Köhler

Head of Financial
& Data Services

Současná státní podpora

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci. Spuštění webové aplikace pro podávání žádostí a zároveň možnost podat žádost je od 6.4.2020.

Důležité termíny

31.3.2020

Návrh schválen vládou

$

6.4.2020

Zahájení příjmu žádostí o podporu

$

12.3.2020 – 30.4.2020

Období uznatelnosti nákladů

Základní parametry podpory

Celkové náklady programu 1,2 mld. Kč

Náhrada za předcházející kalendářní měsíc

Náhrady mezd vyplacených zaměstnancům

Režimy podpory

Režimy podpory v rámci Programu MPSV na ochranu zaměstnanosti schválené vládou dne 31.3.2020.

 

Režim

Popis režimu

Příspěvek státu

Režim A

Nucené omezení provozu a karanténa

Pro případy uzavření či omezení provozu na základě krizového opatření či nařízení karantény příslušným úřadem:

 • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60% průměrného redukovaného výdělku,

 • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy.

Příspěvek bude poskytován ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, ale maximálně do výše
39 000 Kč na jednoho zaměstnance.

Režim B

Související hospodářské potíže

Pro případy překážek v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru (významná část zaměstnanců nedorazila do práce, chybějí subdodávky nebo došlo k poklesu poptávky):

 • dle druhu překážky pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60-100 % průměrného výdělku.

Příspěvek bude poskytován ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, ale maximálně do výše
29 000 Kč na jednoho zaměstnance.  

Pro koho

N

Všichni zaměstnavatelé mzdové sféry, jejichž zaměstnanci jsou v pracovním poměru a účastni nemocenského a důchodového pojištění dle českých právních předpisů a spadají do režimu A nebo B.

N

Agenturám práce (pod podmínkou, že pracovní poměr zaměstnance, na nějž bude příspěvek poskytován, byl sjednán přede dnem vyhlášení nouzového stavu dne 12. března 2020 a bude trvat po celou dobu trvání Programu Antivirus).

N

Zaměstnavatelům na chráněném trhu práce pod podmínkou, že nebudou souběžně v příslušném kalendářním měsíci čerpat příspěvek na úhradu mzdových nákladů.

M

Zaměstnanci, kterému byla dána výpověď nebo je ve výpovědní době.

M

Na úhradu platů (odměny kryté veřejnými zdroji).

M

Na zaměstnance, na kterého zaměstnavatel obdržel jiný příspěvek od ÚP ČR.

M

Na zaměstnance s DPP či DPČ.

M

V případě, že náhrady mzdy je kryta jinými veřejnými rozpočty (EU fondy, rozpočty samosprávní územních celků, státní rozpočet apod.).

M

Žadateli v likvidaci nebo konkurzním řízení.

M

Zaměstnavatelům, kteří mají dluh vůči veřejným rozpočtům (rozhodné v dobře poskytnutí příspěvku) – předpoklad zrušení této podmínky.

Bližší informace

Informace v této sekci jsou převzaty z webových stránek MPSV .

 

Podmínky pro nárok na kompenzaci

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.

Délka trvání programu

Z programu lze hradit příspěvek na vyplacené náhrady mezd vzniklé od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020 s možností případného prodloužení.

Základní proces administrace

Úkony související s žádostí o poskytnutí příspěvku budou prováděny prostřednictvím webové aplikace, datových schránek, popřípadě e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Proces administrace lze zjednodušeně rozdělit na:

 1. podání žádosti,
 2. uzavření dohody,
 3. vyúčtování vyplacených náhrad mezd, 
 4. poskytnutí příspěvku, přičemž zaměstnavatel musí doložit i požadované dokumenty.

Dohoda mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce ČR se bude generovat automaticky po vyplnění žádosti ve webové aplikaci, přičemž se předpokládá, že tato aplikace bude spuštěna od 6. 4. 2020.

Jakmile bude dohoda s Úřadem práce ČR uzavřena a zaměstnavatel vyplatí náhrady mezd, včetně povinných odvodů, předloží Úřadu práce ČR vyúčtování, které bude obsahovat seznam zaměstnanců a další detaily. Na každý režim bude žadatel vyplňovat samostatný formulář, včetně čestného prohlášení o vyplacených mzdových prostředcích a o vzniku překážek v práci v souladu se ZP. Příspěvek bude poskytnut pouze na zaměstnance, u kterých bude ověřeno (elektronicky u ČSSZ), že jsou zaměstnanci v pracovním poměru u zaměstnavatele, a to na bankovní účet zaměstnavatele.

Stanovení překážky v práci

Program Antivirus rozeznává režim A a režim B, které se od sebe liší zejména důvodem vzniku překážkyv práci a související výší poskytovaného příspěvku. Za správnost stanovení příslušné překážky v práci a dodržování příslušných ustanovení ZP je plně zodpovědný zaměstnavatel. Jejich dodržování náleží do kompetence SUIP. Případné chybné stanovení překážky v práci však není porušením dohody o poskytnutí příspěvku a nemá návaznost na jeho případné vrácení, byla-li náhrady mzdy zaměstnanci skutečně vyplacena. Případné sankce z porušení pracovněprávních předpisů je v souladu s nimi oprávněn stanovit SUIP.

 • Režim A – primárně dotčené (např. provozovatelé restaurací, obchodů v obchodních centrech, apod.) Tento režim se vztahuje na případy uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření nebo mimořádných opatření vydaných vládou, Ministerstva zdravotnictví (dále „MZ“) nebo krajské hygienické stanice, a na případy, kdy zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu nařízení karantény dle příslušných právních předpisů. Konkrétní režimy jsou dále blíže popsány v tabulkovém shrnutí.
 • Režim B – sekundárně dotčené (např. dodavatelé či poskytovatelé služeb primárně dotčeným zaměstnavatelům). Tento režim se vztahuje na případy překážek v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v důsledku souvisejících hospodářských potíží vyvolaných COVID-19. Jedná se o případy, kdy vznikají překážky v práci na straně zaměstnavatele, dle části osmé, hlavy III ZP. Příčinou vzniku těchto překážek je současné epidemiologická situace a související opatření k zamezení šíření nákazy jak v tuzemsku tak v zahraničí.

Dle znění oficiálního Manuálu pro zaměstnavatele pro Cílený Program podpory zaměstnanosti „Antivirus“ usuzujeme, že se režim posuzuje podle “povahy” práce zaměstnance. To znamená že pokud firma zaměstnává zaměstnance, kterých se vztahuje režim – uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření nebo mimořádných opatření vydaných vládou ( například prodejce v obchodě s módou ) a zaměstnance kterých se to přímo netýká účetní tak by měla přistupovat k těmto případům individuálně.

Kontrola a sankce

Dodržení pracovněprávních předpisů a podmínek pro vyplacení příspěvku bude podléhat plošným kontrolám ze strany příslušných úřadů. Zneužití příspěvku může být klasifikováno i jako trestný čin.

Jak na podávání žádostí?

Z

1. Vznik překážky v práci

Určit důvod vzniku překážky v práci dle ZP.

Z

2. Podání žádosti

Přes webovou aplikaci na stránkách ÚP ČR .
Žádost zaměstnavatel směřuje na pracoviště ÚP ČR místně příslušné dle svého sídla. 

Povinnou součástí žádosti je:
• Doklad o zřízení účtu žadatele, na který bude ÚP ČR zasílat finanční prostředky.
• Doklad o zastupování zaměstnavatele (oprávněná osobě).

Z

3. Uzavření dohody

Dohoda se generuje automaticky po vyplnění žádosti a považuje se tím za podepsanou ze strany žadatele.
ÚP ČR zkontroluje žádost, oprávněno podepisující osoby, doklad prokazující existenci bankovního účtu, identifikační údaje a splnění podmínek pro uzavření dohody (při nalezení chyby, musí žadatel opravit žádost a zaslat znovu).
Dohoda se má za uzavřenou, pokud bude podepsána ÚP ČR a zaslána na datovou schránku či email.

Z

4. Vyúčtování náhrad mezd

 • Zaměstnavatel provede uzávěrku mezd a evidence docházky za příslušný kalendářní měsíc, v řádném termínu vyplatí zaměstnancům náhrady mezd a odvede povinné odvody (sociální a zdravotní pojištění).
 • Poté předloží ÚP ČR (prostřednictvím webové aplikace) vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, které bude obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnců (pokud není rodné číslo), na které požaduje příspěvek.
 • Na každý režim Programu Antivirus žadatel vyplňuje samostatný formulář pro příslušný režim včetně čestného prohlášení o vyplacených mzdových prostředcích, včetně odvodů a o vzniku překážek v práci v souladu se ZP.
 • Příslušný formulář „Vyúčtování – Antivirus“ jak pro režim A, tak pro režim B, bude dostupný ve webové aplikaci. Formulář je závazný, zaměstnavatel není oprávněn v něm provádět změny (jiné než povolené).
 • Součástí formuláře „Vyúčtování – Antivirus“ pro režim A, v případě, kdy zaměstnavatel žádá o poskytnutí příspěvku z důvodu vzniku jiné překážky v práci v důsledku krizových či mimořádných opatření, je rovněž uvedení předmětu podnikání nebo činnosti, která byla dotčena (nařízeno uzavření či omezení provozu), a to včetně uvedení příslušného opatření.
Z

5. Poskytnutí příspěvku

Po obdržení vyúčtování zašle ÚP ČR elektronicky dotaz ČSSZ, zda zaměstnanci, na které zaměstnavatel nárokuje příspěvek, jsou skutečně zaměstnanci tohoto zaměstnavatele.
Příspěvek bude poskytnut pouze na zaměstnance, u kterých bude kontrolou ověřeno, že jsou zaměstnanci v pracovním poměru u žadatele. Příspěvek vyplatí ÚP ČR na účet zaměstnavatele.

Na stránkách MPSV je k dispozici podrobný manuál pro zaměstnavatele k programu Antivirus spolu s video-návodem, jak správně vyplnit první část žádosti a odkazem k žádosti. Návod na vyplnění druhé části zveřejní Ministerstvo brzy.

Antivirus startuje 6.4.2020 ve 12:00.

Pokud vám tyto stránky pomohou, zanechte nám prosím komentář, či se nám ozvěte na jeden z uvedených kontaktů. Uvítáme také jakékoliv připomínky pro případné zlepšení našich služeb.

Tyto webové stránky jsou momentálně ve výstavbě a budeme je průběžně upravovat.

0 Comments

Submit a Comment

This page is presented in collaboration with Kelas s.r.o.